Вхід

РЕГЛАМЕНТ

роботи Карлівської районної ради Полтавської області

сьомого скликання.

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

 

Стаття 1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста.

Районна рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно–правовими документами України, а також цим Регламентом.

Стаття 2. Діяльність районної ради будується на основних принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 3. Регламент Карлівської районної ради на основі чинного законодавства України визначає і закріплює організаційні принципи і порядок діяльності районної ради. Регламент затверджується радою на її пленарному засіданні. Зміни і доповнення до регламенту вносяться радою за пропозицією голови, постійних комісій, депутатських груп та фракцій, а також депутатів районної ради.

 

РОЗДІЛ ІІ. Сесія районної ради.

 

Стаття 4. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Перша сесія районної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова цієї комісії, який інформує раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів районної ради. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарному засіданні ради до обрання голови ради.

Наступні сесії скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу або за пропозицією голови районної державної адміністрації. Відповідні пропозиції подаються голові ради, а в разі його відсутності чи неможливості виконувати свої обов'язки – заступнику. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням питань для розгляду на сесії і обґрунтуванням необхідності її скликання.

У разі, якщо голова районної ради та його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу третини депутатів чи голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як третину її складу або постійною комісією районної ради.

Стаття 5. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 6. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатами районної ради, а також загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 7. Підготовка сесії районної ради здійснюється згідно плану, затвердженого головою районної ради чи його заступником.

Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний період подаються до виконавчого апарату районної ради, але не пізніше ніж за 20 днів до призначеної дати проведення чергової сесії відповідно до плану роботи ради та доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше, ніж за 3 дні до початку роботи засідань постійних комісій, а у виняткових випадках - у день проведення сесії.

Автор (або його представник) проекту рішення, записаного на

паперових та магнітних (електронних) носіях, попередньо консультується у відповідальних працівників виконавчого апарату районної ради щодо відповідності проекту вимогам Регламенту ради.

Проект, відредагований у відповідності до вимог Регламенту, вводиться у комп'ютер і видається автору (його представнику) для подальшого оформлення.

Проект рішення регуляторного характеру з відповідним аналізом регуляторного впливу підлягає обов'язковому оприлюдненню шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, не менш ніж за 30 днів до розгляду даного проекту рішення на сесії районної ради.

При поданні матеріалів (проектів рішень) на розгляд сесії автор проекту обов'язково зазначає в поданні інформацію про терміни та спосіб оприлюднення вказаних матеріалів у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відредаговані проекти рішень не пізніше ніж за 20 робочих днів до призначеної дати сесії публікуються на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, в засобах масової інформації , або доводиться до відому громадськості будь-яким іншим способом, передбаченим законодавством.
В разі порушення процедури подання документів, що передбачена чинним законодавством та даним регламентом, проект рішення не вноситься на розгляд сесії.

Стаття 8. Проекти рішень та супровідні матеріали готуються і подаються на розгляд ради державною мовою.

Проект рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої - в якій містяться посилання на закон або інший документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) постановляючої - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

Проект рішення повинен мати наступні реквізити:

1) назву;

2) преамбулу(якщо того вимагає текст документа);

3) зміст (розділи, глави, статті, пункти, підпункти);

4) пояснювальну записку (у разі потреби);

5) погоджувальні підписи (візи): автора проекту, заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за дану галузь; керівника управління райдержадміністрації, до компетенції якого входить дане питання;

начальника юридичного відділу райдержадміністрації (якщо проект готують управління і відділи райдержадміністрації); заступника голови ради; голови або заступника голови відповідної постійної комісії;

керуючого справами виконавчого апарату ради; начальника відділу правового забезпечення, звернень громадян та кадрової роботи, начальника загального відділу ради, на якого покладені обов'язки ведення та оформлення протоколів ради.

Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифровку підпису і проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

Візування проекту рішення є обов'язковим.

Проект рішення ради без наявності вказаних реквізитів на пленарному засіданні не розглядається.

У разі незгоди з проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту.

До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.

При наявності альтернативного проекту рішення сесії, на розгляд ради подаються обидва документи з відповідною нумерацією у порядку надходження.

Стаття 9. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення та його остаточного варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради.

Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні, як правило, узгоджується президією ради після розгляду або одночасно з постійними комісіями і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 10. Пропозиції і зауваження до проектів рішень районної ради подаються депутатами у письмовій формі або вносяться усно. Вони повинні бути чітко сформульовані.

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій або профільною постійною комісією.

Стаття 11. Проекти рішень районної ради з бюджетних, кадрових питань (комунальних підприємств, установ, організацій), питання господарського і соціально-культурного будівництва, подання прокурора як правило підлягають попередньому розгляду постійними комісіями районної ради.

Стаття 12. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання чи переносить його на погоджений з депутатами термін.

Стаття 13. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник.

У випадку, коли сесія скликана на вимогу третини депутатів від складу ради або постійною комісією, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу. Веде сесію за рішенням ради один з депутатів районної ради.

Головуючий на засіданні:

1) дотримується норм законодавства та цього Регламенту, вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні ради;

3) попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

4) вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, оголошує списки осіб, які записалися на виступ та надає слово для виступу;

5) надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам ради, депутатським фракціям, групам для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

7) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

8) ставить питання на голосування, оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

9) оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів ради;

10) оголошує перерву до 15 хвилин на вимогу не менш як двох депутатських фракцій, за умови використання цього права фракцією не більше одного разу протягом пленарного засідання;

11) підписує протокол та рішення сесії;

12) здійснює інші повноваження, надані цим Регламентом.

Головуючий на засіданні має право:

1) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

2) ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

3) утворювати при необхідності погоджувальну комісію;

4) давати розпорядження виконавчому апарату ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного;

Головуючий має право на позачергове слово з порядку ведення сесії, для довідок, відповідей на запитання, пояснень.

Головуючий на засіданні, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може надати слово також особам, запрошеним на сесію.

Стаття 14. Сесія районної ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Робота сесії районної ради висвітлюється засобами масової інформації.

Народні депутати України, депутати Полтавської обласної ради, депутати районної ради минулих скликань можуть брати участь у роботі сесій районної ради з правом дорадчого голосу.

Стаття 15. На запрошення голови районної ради та інших осіб, які у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" скликали сесію, у пленарному засіданні можуть брати участь депутати інших рад, представники державних органів, об'єднань громадян, трудових колективів, органів громадськості. Питання про кількість запрошених на сесію розглядається виходячи з існуючих можливостей місця проведення сесії.

Головуючий на сесії інформує депутатів про склад і кількість осіб, запрошених на сесію.

Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані дотримуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого.

У разі грубого порушення порядку особою, яка не є депутатом, головуючий має право поставити вимогу перед порушником залишити зал засідань.

Стаття 16. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується радою.

Час для доповіді надається, як правило, в межах 30 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин, для виступів – до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів по порядку ведення – до 3 хвилин. За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу. В кінці кожної сесії відводиться 20 хвилин для виступів депутатів районної ради з короткими, до 3 хвилин, заявами, повідомленнями та пропозиціями, обговорення яких не проводиться.

Стаття 17. Заяви про надання слова для виступу подаються головуючому на засіданні. Головуючий надає слово для виступу в порядку надходження заяв. У разі необхідності головуючий за згодою депутатів районної ради, присутніх на сесії, може змінити черговість виступів.

Депутати районної ради та запрошені особи виступають на засіданнях ради тільки після надання їм слова головуючим.

Слово для питань по порядку ведення, процедури голосування, для довідок, відповідей на запитання і пояснень надається головуючим поза чергою.

Голова районної ради і його заступник, а також особа, яка веде сесію мають право взяти слово для виступу поза чергою.

Стаття 18. Запитання головуючому на пленарному засіданні, доповідачам, виступаючим та іншим особам задаються з місць або подаються у письмовій формі. Відповідь на письмове запитання без зазначення прізвища того, хто його подав, не надається.

Стаття 19. Виступаючий на сесії районної ради не повинен вживати грубі, некоректні вирази, наносити образи депутатам та іншим особам, закликати до незаконних, насильницьких дій.

Стаття 20. Головуючий на засіданні може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він взяв слово без дозволу головуючого, виступає не з питання, що обговорюється, перевищив відведений йому час для виступу або порушує норми етики.

Головуючому надається право вносити на голосування питання про позбавлення права виступу депутата на період засідання сесії за порушення норм етики і культури поведінки.

Стаття 21. Сесія районної ради ведеться українською мовою. У разі, якщо депутат або запрошена особа не володіють українською мовою, вони мають право виступати російською мовою.

Рішення ради, інші матеріали і документи з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, друкуються українською мовою.

Стаття 22. Рішення про припинення обговорення приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на засіданні.

При постановці питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість депутатів, що записались на виступ і виступили, уточнює, хто наполягає на виступі.

Депутатам, які наполягають на виступі, надається по одній хвилині для обґрунтування його доцільності.

В протокол сесії включаються, за проханням депутатів, які не мали змоги виступити в зв'язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів, що передаються до секретаріату сесії.

Стаття 23. Рішення районної ради приймаються відкритим, в тому числі поіменним, або таємним голосуванням більшістю від загальної кількості обраних депутатів районної ради. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 30 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у відповідності до Порядку обрання голови районної ради та його заступника, затвердженому рішенням І сесії районної ради VІІ скликання від 26 листопада 2015 року.

Стаття 24. При надходженні кількох пропозицій по одному і тому ж питанню, голосування по них проводиться у порядку надходження.

Стаття 25. Кожний депутат чи група депутатів можуть вносити пропозиції про відвід /відхилення/ кандидатури до складу органів ради чи на службову посаду з обґрунтуванням такої пропозиції. Відвід вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних депутатів районної ради.

Якщо кандидат бере самовідвід, його кандидатура знімається без голосування.

Стаття 26. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує про порядок голосування.

Голосування може бути проведене без підрахунку голосів – при явній більшості, якщо ні один депутат районної ради не наполягає на підрахунку.

При голосуванні по одному питанню депутат має один голос і подає його на пропозицію чи проти неї, або утримується при голосуванні.

Члени лічильної комісії оголошують результати голосування у своєму секторі.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

Стаття 27. За вимогою більшості депутатів, присутніх на засіданні, проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування здійснюється шляхом подання іменного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією.

Результати поіменного голосування оформляються протоколом, затверджуються районною радою і по її рішенню можуть бути опубліковані в пресі.

Стаття 28. За пропозицією більшості депутатів районної ради, присутніх на засіданні, головуючий оголошує перерву в роботі сесії для обговорення питань порядку денного в постійних комісіях.

Стаття 29. З метою більш повного врахування думки депутатів з питання, що обговорюється, редагування проектів рішень доручається постійним або тимчасовим комісіям. В разі необхідності може бути створена редакційна комісія. Порядок її формування визначається сесією ради.

Рішення районної ради надсилаються виконавцям і доводяться до відома громадян невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття у будь-який спосіб, визначений чинним законодавством.

Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інших строків введення цих рішень в дію.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Голова районної ради,

заступник голови районної ради.

 

Стаття 30. Голова районної ради обирається з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням згідно Порядку обрання голови районної ради та його заступника, затвердженого рішенням І сесії районної ради VІІ скликання від 26 листопада 2015 року.

Стаття 31. Голова ради виконує свої обов'язки до припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 32. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 33. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 34. Голова районної ради у своїй повсякденній роботі виконує повноваження, закріплені в статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 35. Заступник голови районної ради обирається за поданням голови відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 36. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 37. Заступник голови ради у разі відсутності голови ради, або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови ради.

 

РОЗДІЛ ІУ. Постійні та тимчасові

контрольні комісії районної ради.

 

Стаття 38. Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними. Постійні комісії обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її органів. В роботі постійних комісій за згодою можуть брати участь члени Президії районної ради та керівники депутатських груп, фракцій в районній раді з правом дорадчого голосу.

Стаття 39. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, затвердженим рішенням другого засідання І сесії районної ради від 27.11.2015 року.

Стаття 40. Тимчасові контрольні комісії є органами районної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 41. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 42. Засідання контрольних тимчасових комісій ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені до роботи спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома.

Стаття 43. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

РОЗДІЛ V. Президія ради.

 

Стаття 44. Рада утворює президію. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 45. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Стаття 46. До складу президії входять голова ради, його заступник, голова райдержадміністрації (за згодою), голови постійних комісій, керівники депутатських груп та фракцій в районній раді.

Стаття 47. Засідання президії з питань, що вносяться на розгляд сесії, скликається, як правило, не пізніше, ніж за два дні до пленарного засідання ради.

РОЗДІЛ VІ. Координаційна рада з питань місцевого

самоврядування при голові районної ради.

Стаття 48. З метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації зусиль сільських, міської та районної ради, спрямованих на забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку району при голові районної ради створюється Координаційна рада з питань місцевого самоврядування.

Стаття 49. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова районної ради, його заступник, міський та сільські голови. Утворюється Координаційна рада з питань місцевого самоврядування голови за згодою.

Стаття 50. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

Стаття 51. Координаційна рада може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.

Стаття 52. Координаційна рада діє відповідно до затвердженого нею Положення про Координаційну раду, яке погоджується головою районної ради.

РОЗДІЛ VІІ. Депутат районної ради, депутатські об'єднання.

Стаття 53. Повноваження депутата районної ради визначаються статтею 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про статус депутатів місцевих рад ".

Стаття 54. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи з чисельністю не менше 5 депутатів.

Стаття 55. Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше 5 депутатів.

Стаття 56. Діяльність депутатських груп та фракцій здійснюється відповідно до статей 25 – 28 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"

 

РОЗДІЛ VІІІ. Правові гарантії і відповідальність районної ради,

її органів та посадових осіб.

 

Стаття 57. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітною і підконтрольною у частині делегованих їй районною радою повноважень, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 58. Районна рада, керуючись статтею 118 Конституції України та статтею 72 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" може висловити недовіру голові районної державної адміністрації і звернутися з пропозиціями до Президента України.

Стаття 59. Акти прийняті районною радою, її головою у межах повноважень є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на її території.

Стаття 60. На вимогу районної ради, її голови та заступника, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, керівники розташованих або зареєстрованих на її території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відома районної ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 61. Районна рада, її голова, заступник мають право вносити подання до відповідних органів про притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб за невиконання ними рішень ради, прийнятих у межах наданих їй повноважень.

Стаття 62. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльністю районної ради, її органів відшкодовується за рахунок коштів районного бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб районної ради – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності ради, її органів та посадових осіб вирішуються в судовому порядку.

Стаття 63. Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково у випадках:

1/ якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідності з законом;

2/ якщо сесії районної ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

3/ передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

За наявності перелічених підстав, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради.

Питання про призначення Верховною Радою позачергових виборів районної ради може порушуватися головою районної державної адміністрації.

Якщо повноваження районної ради достроково припинено, вона продовжує діяти до обрання нового складу ради.

Стаття 64. Дострокове припинення повноважень голови районної ради визначене статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

РОЗДІЛ ІХ. Виконавчий апарат районної ради.

 

Стаття 65. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та відповідними законами.

Стаття 66. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 67. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат ради за посадою очолює її голова.

 

РОЗДІЛ Х. Депутатські звернення, запити та запитання.

 

Стаття 68.

1.Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних органів та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані в десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4.Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Карлівського району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

6. З метою належного контролю за реагуванням на депутатські звернення депутатам рекомендується копії своїх звернень направляти до виконавчого апарату районної ради.

Стаття 69.

1.Депутатський запит депутата районної ради – це підтримана районною радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2.Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів районної ради попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3.Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні районної ради.

4.Районна рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради .

5.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити районній раді та депутату районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні районної ради.

6. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш ¼ присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 70.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

РОЗДІЛ ХІ. Протокол і справа засідання.

 

Стаття 71.

1. Пленарні засідання ради протоколюється виконавчим апаратом районної ради. Протокол пленарного засідання ради підписується головуючим на засіданні. Підготовка протоколу проводиться в місячний термін.

2. У протоколі засідання ради зазначається: номер протоколу, дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення, короткий зміст виступів в обговоренні питань.

Стаття 72.

1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань ради з відома керуючого справами надаються депутатам для ознайомлення.

 

РОЗДІЛ ХІІ. Чинність регламенту

 

Стаття 73. Регламент визначає організацію та порядок діяльності ради та її органів.

Процедурні питання, неврегульовані законом чи Регламентом вирішуються радою, виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

Регламент ради є обов'язковим для виконання радою та її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на території району.

Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради і набувають чинності з моменту їх прийняття та підписання головою ради рішення про Регламент.

Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови ради, його заступника, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів.

Зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту після затвердження на сесії.

Цей Регламент діє до прийняття та затвердження Регламенту сесією нового скликання.

Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв'язку з невідповідністю прийнятим законам України чи за рішенням ради.